Statut

WYCIĄG ZE STATUTU STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO O NAZWIE:
“CAMERA D’AFFARI POLACCA IN ITALIA”
“POLSKA IZBA BIZNESOWA WE WŁOSZECH”


Artykuł l
Dnia 6 lipca 2020 roku zostało założone Stowarzyszenie Kulturowe o nazwie “Camera d’Affari Polacca in Italia” “Polska Izba Biznesowa we Włoszech”. Stowarzyszenie nie jest nastawione na zysk (no profit).

Artykuł 2
Niniejsze Stowarzyszenie w razie potrzeby zastrzega sobie możliwość przeniesienia siedziby oraz utworzenie operacyjnych oddziałów oraz jednostek lokalnych na czas określony. Czas działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony. Siedziba Stowarzyszenia w chwili podjᶒcia uchwały jest nastᶒpująca: Bologna, Via del Pratello nr 21, Schody B, Parter.

Artykuł 3
Stowarzyszenie jest wolne, bezpartyjne, niewyznaniowe oraz nie nastawione na zysk a jego celem jest promocja i zarządzanie działalnością kulturowa, szkoleniową i zrzeszającą oraz przepływ informacji (komunikacja) pomiᶒdzy stowarzyszonymi. W szczególności celami Stowarzyszenia są:

 1. rozwój, wsparcie i promowanie kultury gospodarczej oraz wymiany handlowej pomiᶒdzy Polską a Włochami;
 2. realizowanie i uczestniczenie w spotkaniach biznesowych, gospodarczych, handlowych polskich, włoskich i miᶒdzynarodowych;
 3. promowanie współpracy pomiᶒdzy polskimi podmiotami gospodarczymi we Włoszech i odwrotnie, ze szczególnym uwzglᶒdnieniem Członków Stowarzyszenia;
 4. promowanie i wspieranie współpracy pomiᶒdzy polskimi i włoskimi przedsiᶒbiorcami;
 5. promowanie turystyki pomiᶒdzy Polską a Włochami;
 6. wspieranie współpracy, akredytowania, nawiązywanie stosunków i dialogu z profesjonalnymi organizacjami europejskimi i miᶒdzynarodowymi, władzami akademickimi, władzami administracji rządowej i lokalnej na obszarze krajowym, wspólnotowym i miᶒdzynarodowym;
 7. organizowanie i promowanie także finansowanej działalności szkoleniowej, meetingów, spotkań, seminariów, wystaw i kongresów mających na celu promowanie i wspierających realizowanie celu Stowarzyszenia;
 8. wykonywanie czynności wydawniczej i drukowanie w prasie, w internecie lub w każdym innym środku masowego przekazu poprzez publikowanie aktów kongresów, seminariów lub prac badawczych zgodnie z realizowaniem celu Stowarzyszenia;
 1. organizowanie i promowanie partnership i/lub współpracy oraz doradztwo dla instytucji państwowych lub prywatnych, stowarzyszeń przedsiᶒbiorców i przedsiᶒbiorstw polskich i włoskich oraz miᶒdzynarodowych działających w sektorach kulturowych, szkoleniowych i podobnych;
 2. promowanie wizerunku Polski we Włoszech i za granicą oraz Włoch w Polsce i za granicą. Do realizowania celów statutowych Stowarzyszenie bᶒdzie mogło wykonywać wszelkie konieczne czynności wynikające z regionalnych, krajowych i unijnych ustaw prawnych.
  Miᶒdzy innymi bᶒdzie mogło bez żadnych ograniczeń:
  A) Dokonywać czynności bankowych koniecznych do realizowania celów
  Stowarzyszenia.
  B) Przejmować udziały w innych podobnych organizacjach o podobnym zakresie działania.
  C) Współpracować i podpisywać konwencje lub umowy mające na celu realizowanie celów statutowych z instytucjami publicznymi, prywatnymi i miᶒdzynarodowymi
  D) Promować czynności mające na celu osiąganie celów i dotyczących zasadniczych zadań Stowarzyszenia.
  E) Do realizowania swych celów Stowarzyszenie bᶒdzie mogło korzystać z różnych form kredytowania w jakiejkolwiek formie, udzielonych od instytucji państwowych, prywatnych i miᶒdzynarodowych.
  F) Stowarzyszenie może zarządzać i wynajmować nieruchomości oraz inne ruchome i nieruchome struktury oraz nabywać udziały, zakładać instytucje i stowarzyszenia w sposób instrumentalny, bezpośrednio i pośrednio, zgodnie z założonymi celami Stowarzyszenia pod warunkiem, że posiadanie papierów wartościowych i/lub udziałów pozwoli na statyczno-konserwatywne ustanowienie majątku oraz w przypadku, gdy takie działania bᶒdą pomocne w osiąganiu celów Stowarzyszenia. G) Działalność handlowa w żadnym razie nie stanowi jeden z celów Stowarzyszenia, ale może być prowadzona w wyjątkowych przypadkach w sposób pomocniczy lub dodatkowy i jeśli pozwoli na realizowanie celów Stowarzyszenia.

Artykuł 4
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
. l ze składek wpisowych ustalonych przez Zarząd;

 1. ze składek członkowskich opłaconych w terminie i w wysokości ustalonej przed Zarząd;
 2. z aktywów zarządzania;
 3. z darowizn ze strony Członków lub osób trzecich zarówno państwowych jak i prywatnych. Dochody lub zysk z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz fundusze i rezerwy kapitałowe w całości służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału
  w czasie działania Stowarzyszenia.

Artykuł 5
Członkowie
Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani realizowaniem celów statutowych oraz akceptują jego zasady i ideały. Członkami są osoby, które po złożeniu wniosku zostały przyjᶒte do Stowarzyszenia przez Zarząd. Członkami Stowarzyszenia mogą
być osoby fizyczne i przedsiᶒbiorstwa polskie, włoskie, z Unii Europejskiej i spoza Unii, posiadające prawa cywilne i które nie były karane. Ponadto członkami mogą być osoby prawne. Do akceptacji wniosku o przyjᶒcie do Stowarzyszenia konieczna jest zgoda 2/3 Zarządu.

Artykuł 6
Istnieją nastᶒpujące kategorie Członków:
• Członkowie Założyciele: osoby uczestniczące w spotkaniu założycielskim
Stowarzyszenia i które uchwaliły Akt Założycielski.
• Członkowie Zwykli: podmioty, które złożyły wniosek i zostały przyjᶒte przez Zarząd i uiściły roczne składki.
• Członkowie Wspomagający: osoby prawne, w osobie przedstawiciela oraz podmioty, które poprzez jakiegokolwiek rodzaju darowizny, aporty gospodarcze, spuścizny zostały nominowane przez Zarząd oraz wyróżniły siᶒ w promowaniu i rozwoju Stowarzyszenia poprzez działania i wparcie finansowe przynosząc mu szczególną chlubᶒ.
• Członkowie Honorowi: osoby nominowane przez Zarząd spośród słynnych uczonych zasłużonych w środowiskach badawczych, akademickich i/lub profesjonalnych związanych z przedmiotem działania Stowarzyszenia lub które przekazały środki na rezerwy i fundusz dotacji oraz uznane przez Zarząd. Co roku Zarząd może nominować maximum trzech (3) Członków Honorowych. Wybór powinien być dokonany wśród osób zasłużonych w środowiskach akademickich, profesjonalnych lub społecznych.
• Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Stowarzyszenia powinny złożyć wniosek i zobowiązać siᶒ do wpłacenia rocznej składki członkowskiej. Wpisanie do rejestru członków nastᶒpuje po złożeniu wniosku przed podmiot do Zarządu, po zaakceptowaniu niniejszego Statutu i podpisaniu oświadczenia o pozwoleniu na przetwarzanie danych osobowych wymaganych ustawowo. Wniosek zostaje rozpatrzony przez Zarząd, który uchwala o przyjᶒciu w sposób swobodny i niezawisły. Podmiot zostanie poinformowany o przyjᶒciu do rejestru Członków i wpłaci składkᶒ członkowską. Członkostwo nie jest przekazywalne a w przypadku opuszczenia Stowarzyszenia opłata nie podlega zwrotowi. Po uchwaleniu o
przyjᶒciu do Stowarzyszenia i wpłacie składki wnioskujący podmiot zostaje
wpisany do Rejestru Członków.
• W przypadku opinii odmownej, wydanej nawet przez jednego członka Zarządu – w okresie do 60 dni od otrzymania wniosku o przyjᶒciu – Zarząd uchwali odrzucenie wniosku głosami zwykłej wiᶒkszości 2/3. Decyzje Zarządu są bezapelacyjne i nieodwołalne.
• Po przyjᶒciu Członek staje siᶒ Członkiem Zwykłym, Członkiem Honorowym lub Wspomagającym w zależności od zasług.
• Wniosek o przyjᶒcie bᶒdzie uchwalony w przypadku zgody 2/ 3 Zarządu.
• Człokowie mogą w każdej chwili wystąpić ze Stowarzyszenia poprzez wysłanie listu poleconego z potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Stowarzyszenia. Wystąpienie bᶒdzie ważne po upływie 13 dnia od daty otrzymania listu zawiadamiającego, przy zachowaniu konieczności dotrzymania zobowiązań przyjᶒtych w stosunku do Stowarzyszenia i osób trzecich (w zakresie działalności Stowarzyszenia) przed zawiadomieniem o deklaracji wystąpienia. Każdy z Członków, zarówno osoby fizyczne jak i prawne, może wystawiać faktury i składać sprawozdanie do Stowarzyszenia w celu uzyskania zwrotu wydatków i należności poniesionych w celu realizowania zamierzeń statutowych.
• Członkostwo traci siᶒ w przypadku:
a) śmierci;
b) dobrowolnego wystąpienia;
c) rozwiązania lub upadłości;
d) wykluczenia z powodu niestatutowych zachowań:
e) braku opłacenia rocznych składek członkowskich przez dwa kolejne lata;
f) zachowań działających na szkodᶒ wizerunku Stowarzyszenia;
g) skazanie z wyrokiem za przestᶒpstwa, które są ocenione za niewybaczalne według
opinii Zarządu unimożliwiając uczestnictwo w działaniach Stowarzyszenia.
• W przypadku wydalenia lub odstąpienia ze strony Członka opłaty członkowskie i inne przelane kwoty do kasy Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

Artykuł 7
Prawa i obowiązki Członków
1.Wszyscy członkowie mają te same prawa i obowiązki, z wyjątkiem Członków Wspomagających i Honorowych, oraz są zobowiązani do:
• wpłacania składek członkowskich określonych przez Zarząd;
• przestrzegania norm statutowych, regulaminu i uchwał przyjᶒtych przez
Organy Zarządzające Stowarzyszenia.
2.Członkostwo jest osobiste i nie można go przekazać spadkobiercom. Wszyscy członkowie wspierają Stowarzyszenie kulturalnie i finansowo oraz mają prawo uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia oraz w podejmowaniu decyzji poprzez oddanie głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków zgodnie z wytycznymi przewidzianymi w niniejszym Statucie.
Wszyscy członkowie, z wyjątkiem Członków Honorowych, są zobowiązani do wpłacania składek członkowskich określonych przez Zarząd na podstawie kategorii i przynależności. Zarząd może określić zasady stowarzyszenia dożywotniego określając wysokość jednorazowej wpłaty. Wpłata składki członkowskiej nadaje prawo do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie z ustaleniami ninijszego Statutu.
• Członkowie Honorowi i Wspomagający nie mają prawa głosu, ale bᶒdą informowani za każdym razem o przedsiᶒwziᶒciach Stowarzyszenia oraz mogą korzystać ze praw i usług przysługującym Członkom.
• Każdy członek powinien uaktualniać swe dane osobowe informując na bieżąco o ich zmianach.

Artykuł 8
Organami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd i Prezes.
Walne Zgromadzenie Członków
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i gromadzi wszystkich członków. Zgromadzenie głosujących zbiera siᶒ w siedzibie Stowarzyszenia lub w miejscu określonym przez Zarząd. Nie mają prawa do głosowania członkowie zalegający z roczną opłatą składek ponieważ są członkami zwlekającymi ze składkami w chwili głosowania.
Walne Zgromadzenie Członków jest zwołane przynajmniej raz do roku, w terminie do 30 czerwca na wniosek Zarządu lub Prezesa, którzy określają miejsce, datᶒ, forum i agendᶒ Zgromadzenia.
Zawiadomienie o zgromadzeniu powinno być opublikowane przynajmniej 20 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenie na stronie internetowej Stowarzyszenia lub Członkowie bᶒdą poinformowani przez certyfikowaną wiadomość emailową lub listownie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest ważne niezależnie od ilości obecnych członków.
Walne Zgromadzenie Członków bᶒdzie zwoływane w terminie miesiąca od otrzymania powiadomienia listem pocztowym z potwierdzeniem odbioru lub przez certyfikowaną wiadomość emailową jeśli wystąpi o to przynajmniej 2/3 Członków Założycieli lub 2/5 Członków mających prawa wyborcze pod warunkiem, że zostaną wyspecyfikowane tematy obrad dnia i bᶒdą dotyczyć kompetencji Stowarzyszenia.
W tym przypadku Zgromadzenie bᶒdzie zwoływane przez Prezesa Stowarzyszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia lub Członkowie bᶒdą poinformowani przez certyfikowaną wiadomość emailową lub listownie przynajmniej 15 dni przed terminem zebrania.
Zawiadomienie powinno zawierać datᶒ, godzinᶒ i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków oraz porządek dnia. Jeśli Prezes lub Zarząd nie zwołają Zgromadzenia może to zrobić Sekretarz.

Artykuł 9
Zadania Walnego Zgromadzenie Członków i ważność obrad
Walne Zgromadzenie Członków nominuje i odwołuje członków Zarządu, obraduje i zatwierdza sprawozdanie za poprzedni rok czyli bilans końcowy i budżet oraz podejmuje uchwały przewidziane ustawowo i statutowo. Ponadto wypowiada siᶒ na tematy zgodnie z porządkiem dnia i przedstawione przez Zarząd.
Obrady Walnego Zgromadzenia Członków są ważne jeśli na pierwszym zebraniu jest obecna przynajmniej połowa członków (lub ich oddelegowanych przedstawicieli) lub na drugim zebraniu tego samego dnia niezależnie od ilości zgromadzonych i obecnych Członków (lub ich
oddelegowanych przedstawicieli).
• Jeśli tak ustanowi Zarząd to Obrady Walnego Zgromadzenia Członków mogą odbywać siᶒ zdalnie.
• Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (lub ich oddelegowanych przedstawicieli), w głosowaniu jawnym z wyjątkiem głosowań dotyczących osób lub kwestii osobowych. Prezes może
wskazać w każdej chwili sposób głosowania (jawne czy tajne).

• Przewodniczącym Zgromadzenia jest Prezes Zarządu. W razie jego nieobecności funkcjᶒ tą sprawuje Wiceprezes.
•Przewodniczący może sprawdzić uprawnienia wyborcze i do wypowiadania siᶒ ze strony Członków, prawomocność upoważnień oraz określić sposób głosowania i zweryfikować prawidłowość głosowania.
• Na pierwszym Zgromadzeniu nadzwyczajnym zwołanym w celu wprowadzenia zmian statutowych lub rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest obecność połowy Członków uprawnionych do głosowania a na drugim – jedna trzecia Członków uprawnionych do głosowania.
Sposób zwoływania Zgromadzenia nadzwyczajnego jest taki sam jak w przypadku Zgromadzenia zwyczajnego.
• Zgromadzenie może uchwalić ewentualne zmiany Statutu Stowarzyszenia i jego rozwiązanie wiᶒkszością głosów obecnych członków. W przypadku jego rozwiązania majątek zostanie podzielony pomiᶒdzy obecnych członków mających prawo do głosowania.
• Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd lub na pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych zgodnie z punktem 8 niniejszego Statutu.
• Członkowie mogą uczestniczyć w obradach upoważniając do tego innych stowarzyszonych. Każdy Członek może przedstawić maksymalnie piᶒć upoważnień.

Artykuł 10
ZARZĄD
Zarząd składa się z minimum trzech do maximum siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Czas kadencji członków Zarządu wynosi piᶒć lat i nie ma żadnych ograniczeń dotyczących ilości sprawowanych kadencji. Członkami Zarządu są Prezes, Wiceprezes i Sekretarz-Skarbnik.
I Zarząd:
l. wybiera spośród swych członków Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza – Skarbnika;

 1. wykonuje uchwały Zgromadzenia;
 2. sprawuje zarząd zwyczajny i nadzwyczajny nad Stowarzyszeniem, wprowadzając w życie wszystkie konieczne i stosowne uchwały oraz wykonuje wszelkie czynności nienależące do kompetetencji Zgromadzenia;
 3. przyjmuje uchwały w sprawie nowych członków;
 4. określa wysokość składek członkowskich, opłat rocznych pieniᶒżnych lub usług i działań ze strony Członków na rzecz Stowarzyszenia;
 5. przygotowuje akty i uchwały do zatwierdzenia przez Zgromadzenie;
 6. sporządza końcowy bilans do przedstawienia Zgromadzeniu;
 1. reprezentuje Stowarzyszenie we wszystkich sprawach przewidzianych ustawowo i określonych przez niniejszy Statut;
 2. przygotowuje i wprowadza zmiany do regulaminu Stowarzyszenia.

Artykuł 11
PREZES; WICEPREZES I SEKRETARZ SKARBNIK STOWARZYSZENIA

 1. Prezes jest prawnym przedstawicielem Stowarzyszenia i podpisuje wszystkie dokumenty Stowarzyszenia. Ponadto czuwa nad idea przewodnią Stowarzyszenia, zwołuje i przewodniczy obradom Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i wewnątrz oraz działa w jego imieniu zarówno przed wszystkimi władzami sądowymi i administracyjnymi, nominuje adwokatów oraz pełnomocników.
 2. Prezes wykonuje uchwały Zarządu.
 3. W przypadku wstrzymania wykonywania funkcji w wyniku podania siᶒ do dymisji lub z jakichkolwiek innych powodów w terminie 30 dni należy zwołać Walne Zgromadzenie Członków i przeprowadzić wybory.
 4. Prezes kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z prawem, z niniejszym Statutem i z decyzjami Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa jego funkcje wykonuje Wiceprezes.

Sekretarz reprezentuje Stowarzyszenie na mocy stałego uprawnienia w zakresie spraw administracyjnych, podatkowych i zajmuje siᶒ ksiᶒgowością. Jego rolą jest też zawiadamianie i upowszechnianie uchwał Stowarzyszenia. Ponadto przygotowuje sprawozdania z obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz z zebrań Zarządu oraz wykonuje wszystkie czynności powierzone przez Zarząd a w szczególności sporządza Rejestr Członków, ksiᶒgi Stowarzyszenia, archiwizuje i prowadzi korespondencjᶒ. Sekretarz zachowuje wszystkie informacje dotyczące Stowarzyszenia, przygotowuje dokumenty o przyjᶒciu oraz wysyła bezpośrednio informacje do Członków oraz w ramach swych kompetencji wykonuje czynności związane z wprowadzeniem w życie uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 12
KSIĘGI STOWARZYSZENIA
(omissis)
Artykuł 13
Oddziały Regionalne, Powiatowe i Przedstawiciele

Zarząd może powoływać oddziały regionalne, powiatowe lub terenowe
przedstawicieli, którzy po analizie gospodarczo- społecznej danego regionu proponują Zarządowi instytucjonalne działania na danym obszarze i uczestniczą, upoważnieni przez Zarząd, w działaniach mających na celu realizowanie celu Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania i samodzielne działania przedstawicieli bez wyraźnego upoważnienia Zarządu. Przedstawiciele regionalni nie mogą samodzielnie podejmować decyzji i są wybierani wśród członków Stowarzyszenia.

Artykuł 14
Oddziały
Zarząd może zakładać oddziały w innych miastach, także za granicą, określając ich zadania, cele i zasady działania oraz finansowania.

Artykuł 15
Przychody Stowarzyszenia
1.. Stowarzyszenie utrzymuje siᶒ z rocznych składek członkowskich, z wpłat Członków Założycieli oraz ze składek wszystkich członków a także z przychodów zrealizowanych w okresie swej działalności w tym z wpływów ze znaków towarowych, domen, patentów, praw autorskich i tym podobnych praw uzyskanych w trakcie działalności.

 1. W celu osiągniᶒcia swych założonych celów Stowarzysznie bᶒdzie mogło zbierać fundusze aby współfinansować wydarzenia kulturalne, upowszechniające, badawcze, naukowe, szkoleniowe i dydaktyczne oraz inne stosownie do realizowania zadań.
 2. Stowarzyszenie może korzystać z dotacji, środków finansowania z państwowych i regionalnych władz, z Unii Europejskiej a także z datków i darowizn od osób fizycznych, prawnych, Urzᶒdów oraz Instytucji.
 3. Fundusze Stowarzyszenia są zdeponowane w Banku wybranym przez Zarząd.

Artykuł 16
Bilans Stowarzyszenia
1.Roczny bilans powinien być przedstawiony do końca 31 grudnia każdego roku.

 1. Pod koniec każdego roku Zarząd sporządzi inwentarz, przygotuje schemat bilansu końcowego i budżet na nastᶒpny rok zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Bilans bᶒdzie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie zwołane przez Zarząd w terminie do 31 stycznia nastᶒpnego roku.
 3. Jeśli z bilansu bᶒdą wynikać ewentualne fundusze, które nie zostały wykorzystane w danym roku to Zarząd wskaże Walnemu Zgromadzeniu możliwości ich przeznaczenia w nastᶒpnym roku. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu środków.
 4. Podział kwot uzyskanych z bilansu pomiᶒdzy Członkami nie jest możliwy.

Artykuł 17
Ksiᶒgi Stowarzyszenia
1.Oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnych z prawem, Stowarzyszenie prowadzi ksiᶒgᶒ sprawozdań i uchwał z każdego Walnego Zgromadzenia, z zebrań Zarządu oraz Rejestr Stowarzyszonych, które są uaktualniane przez Sekretarza Stowarzyszenia i stanowiące dowód dla Członków oraz osób trzecich.
Stowarzyszenie bᶒdzie też posiadało aktualną listᶒ Członków w formie eletronicznej bazy danych.
2.Zarząd bᶒdzie mógł wyznaczyć zewnᶒtrzny podmiot, który bᶒdzie prowadził ksiᶒgi rachunkowe.

Artykuł 18
Regulamin

 1. Zarząd może uchwalić Regulamin zawierający wytyczne nie określone w niniejszym Statucie i konieczne do realizowania celu Stowarzyszenia. Tekst Regulaminu i ewentualnych zmian zostanie poddany do przyjᶒcia przez Walne Zgromadzenie Członków.

Artykuł 19
Zakończenie działalności i likwidacja

 1. Stowarzyszenie może zakończyć swą działalność na podstawie uchwały specjalnie zwołanego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków kwalifikowaną wiᶒkszością głosów przynajmniej ¾ obecnych członków.
 2. Walnego Zgromadzenia na podstawie uchwały o zakończeniu działalności Stowarzyszenia wyznaczy jednego lub wiᶒcej likwidatora i określi zakres jego uprawnień.
 3. Nominowany likwidator zajmie siᶒ likwidacją działalności Stowarzyszenia.
 4. Wszystkie kwoty pieniᶒżne pochodzące z likwidacji działalności Stowarzyszenia zostaną przeznaczone na organizacje lub struktury o podobnych celach lub na działalność publiczną albo zgodnie z ustaleniami uchwały Zgromadzenia o zakończeniu działalności.

Artykuł 20
Rok stowarzyszeniowy trwa od 1° stycznia do 31 grudnia każdego roku i pokrywa siᶒ z rokiem słonecznym.

Artykuł 21
Klauzula Kompromisowa
(Omissis)
.
Artykuł 22
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zgodnie z przepisami przyjętymi przez Kodeks Cywilny, z obowiązującymi normami prawnymi z ustaleniami niniejszego aktu.

Artykuł 23
Końcowe rozporządzenia
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.