Polski dzień na 34-tych międzynarodowych targach SANA w Bolonii

FOCUS DAY POLONIA: relacje polsko włoskie – wyzwania i możliwości

Podczas  34-tej edycji targów produktów organicznych i naturalnych Sana w Bolonii Polska Izba Biznesowa we Włoszech CAPI wraz z Targami w Krakowie miały okazję przedstawić Polskę międzynarodowym firmom z branży kosmetycznej i żywnościowej.

W dniach od 8 do 11 września na stoisku CAPI PIBW ( pawilon 29 stoisko B59) odbyło się wiele spotkań B2B, w tym też te z udziałem polskich firm kosmetycznych Ava Cosmetic Laboratory, Yappco i Senelle.

W sobotę, 10 września na największym targowym miejscu  – OPEN THEATRE ( gdzie dwa dni wcześniej nastąpiło oficjalne otwarcie targów) odbyła się konferencja FOCUS DAY POLONIA, relacje polsko-włoskie: wyzwania i możliwości. Jej organizator, Polska Izba Biznesowa we Włoszech CAPI pokazała nasz kraj jako interesujący tak turystycznie, jak i biznesowo.

Po przekazaniu pozdrowień od Honorowego Konsula RP w Bolonii Pasquale Laurenzano, moderująca wydarzenie Ewa Trzcińska, prezes CAPI powiedziała: 

Dziś Polska utrzymuje stosunki handlowe z ponad 200 krajami na całym świecie, Włochy są bardzo ważnym partnerem Polski. Większa wiedza oznacza również większą świadomość tego, co można wspólnie zrobić z przemysłowego i handlowego punktu widzenia. Żyjemy w szczególnym okresie, zdominowanym przez pandemię, a w ostatnich miesiącach przez wojnę na Ukrainie, która spowolniła światową gospodarkę, ale trendy się nie zmieniają – globalna ekspansja firm nie zatrzymuje się, jedynie ewentualnie spowalnia

Konferencja miała na celu pokazanie Polski jako atrakcyjnego partnera z punktu widzenia gospodarczego, ale też jako turystycznego. Tę ostatnią rolę idealnie wypełniła prezentacja Barbary Minczewa, dyrektor włoskiego oddziału Polskiej Organizacji Turystycznej, która w magiczny sposób przedstawiła nasz kraj. Wcześniej CAPI postarało się aby u każdego wystawcy na stoisku pojawiły się przekazana przez POT katalogi przedstawiające Polskę, podobnie jak w centrum prasowym czy tuż przed wejściem na samą konferencję.

Produkty naturalne: perspektywa rynku polskiego” to tytuł wystąpienia Agnieszki  Szymeckiej – Wesołowskiej, FOOD LAW Centrum Prawa Żywnościowego, która w bardzo interesujący sposób przedstawiła perspektywę polskiego rynku produktów naturalnych.

O tym, jak trudno jest wprowadzić na rynek włoski produkty kosmetyczne z innych krajów powiedziała Jenny Zannoni, Brazzale Distribuzion,  od kilku lat z powodzeniem reprezentująca w Italii polską markę RESIBO. Włosi znani są z przywiązania do rodzimych marek, do wysokiej jakości ale także do estetyki opakowań. Polskie marki nie boją się wyzwań i mają odpowiednie doświadczenie tak w rodzimym kraju jak i na innych rynkach, aby zawalczyć też i w Italii, o czym świadczyło interesujące wystąpienie Agnieszki Piotrowskiej, Ava Cosmetic Laboratory.

„Sukces zaczyna się od spotkania” – tak swoje wystąpienie zatytułowała prezes Targów w Krakowie, Grażyna Grabowska zapraszając do Krakowa ( miasta 1800 restauracji i 190 hoteli, miasta docenionego przez UNESCO) i na same targi, przedstawiając bogaty program eventowy swojej firmy.

Agnieszka Gorzkowska, wiceprezes PIBW CAPI, nawiązując do wystąpień swoich poprzedniczek pokazała w jaki sposób Izba może wesprzeć włoskie i nie tylko firmy w wejściu na rynek polski, bo jak ważny jest doświadczony partner nikogo nie trzeba przekonywać.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pierwsza w 34-letniej tradycji targów SANA konferencja poświęcona relacjom polsko-włoskim, możliwościom i wyzwaniom wzbudziła tak  duże zainteresowanie. Chciałabym powiedzieć, że  jako Izba planujemy już następne wydarzenia – podsumowała Ewa Trzcińska, moderatorka konferencji, dziękując tak przybyłym gościom ( tu w szczególności profesor Uniwersytetu Bolońskiego Carli Faralli ) jak i organizatorom (Claudia Castello i Carolina d’Alessandro), a Agnieszka B. Gorzkowska dodała:

Mawia się, że Włochy są rynkiem dla najlepszych. Włochy to rynek dojrzały, w wielu sektorach nadal chłonny, ale wymagający odpowiedniego przygotowania i odpowiedniej strategii, które my  jako Izba możemy zapewnić.

Durante la 34ª edizione della fiera Sana per i prodotti biologici e naturali di Bologna, la Camera d’Affari Polacca in Italia CAPI, insieme alla Fiera di Cracovia, ha avuto l’opportunità di presentare la Polonia alle aziende internazionali dell’industria cosmetica e alimentare.

Dall’8 all’11 settembre, lo stand CAPI PIBW (padiglione 29 stand B59) ha ospitato numerosi incontri B2B, tra cui quelli con le aziende cosmetiche polacche Ava Cosmetic Laboratory, Yappco e Senelle.

Sabato 10 settembre, nell’OPEN THEATRE (dove la fiera era stata inaugurata ufficialmente due giorni prima), si è tenuta la conferenza FOCUS DAY POLONIALe relazioni italo-polacche: sfide e opportunità. L’organizzatore, la Camera d’Affari Polacca in Italia CAPI, ha presentato la Polonia come paese interessante sia per il turismo che per gli affari.

Iniziando con i saluti del Console Onorario della Repubblica di Polonia a Bologna, Pasquale Laurenzano, ilmoderatore dell’evento, Ewa Trzcińska, Presidente del CAPI, ha detto: 

Oggi la Polonia intrattiene rapporti commerciali con più di 200 Paesi nel mondo, l’Italia è un partner molto importante per la Polonia. Maggiore conoscenza significa anche maggiore consapevolezza di ciò che si può fare insieme da un punto di vista industriale e commerciale. Viviamo in un periodo particolare, dominato da una pandemia e, negli ultimi mesi, dalla guerra in Ucraina, che ha rallentato l’economia mondiale, ma le tendenze non stanno cambiando: l’espansione globale delle aziende non si sta fermando, ma solo eventualmente rallentando.

La conferenza mirava a presentare la Polonia come un partner interessante dal punto di vista economico, ma anche come destinazione turistica. Quest’ultimo ruolo è stato perfettamente assolto dalla presentazione di Barbara Minczewa, diretrice Ente Nazionale Polacco per il Turismo (Polish Tourism Organisation in Rome), che ha presentato la Polonia con le sue belezze naturali e citta’ storiche. CAPI aveva distribuito agli stand di espositori e prima della conferenza i cataloghi forniti dalla Ente Nazionale Polacco per il Turismo con la presentazione della Polonia.

“Prodotti naturali: la prospettiva del mercato polacco” è il titolo della presentazione di Agnieszka Szymecka – Wesołowska, FOOD LAW Centre, che ha tenuto una presentazione molto interessante sulla prospettiva del mercato polacco dei prodotti naturali.

Jenny Zannoni, Brazzale Distribuzion, che da diversi anni rappresenta con successo il marchio polacco RESIBO in Italia, ha parlato di quanto sia difficile introdurre sul mercato italiano prodotti cosmetici provenienti da altri Paesi. Gli italiani sono noti per il loro attaccamento ai marchi nazionali, all’alta qualità ma anche all’estetica delle confezioni. I marchi polacchi non temono le sfide e hanno l’esperienza necessaria sia in patria che in altri mercati per competere anche in Italia, come ha dimostrato l’interessante presentazione di Agnieszka Piotrowska, Ava Cosmetic Laboratory.

“Il successo inizia con un incontro”: questo il titolo della presentazione di Grażyna Grabowska, Presidente della Fiera di Cracovia, che ha invitato i visitatori a Cracovia (una città con 1800 ristoranti e 190 alberghi, una città apprezzata dall’UNESCO) e alla fiera stessa, presentando il vasto programma di eventi della sua azienda.

Agnieszka B. Gorzkowska, Vicepresidente di PIBW CAPI, rifacendosi agli interventi dei suoi predecessori, ha mostrato come la CAPI possa supportare le aziende italiane e di altri Paesi nell’ingresso nel mercato polacco, poiché non c’è bisogno di convincere nessuno di quanto sia importante e strategico un partner esperto.

– Siamo molto contenti che la prima conferenza della tradizione di 34 anni della Fiera SANA dedicata alle relazioni italo-polacche, alle opportunità e alle sfide, abbia suscitato così tanto interesse. Vorrei dire che, come Camera, stiamo già pianificando ulteriori eventi –  ha concluso Ewa Trzcińska, moderatrice della conferenza, ringraziando sia gli ospiti (in particolare la professoressa Carla Faralli dell’Università di Bologna) sia gli organizzatori (Claudia Castello e Carolina d’Alessandro).

Agnieszka Gorzkowska ha aggiunto:

Si dice che l’Italia sia un mercato per i migliori. L’Italia è un mercato maturo, ancora ricettivo in molti settori, ma che richiede la giusta preparazione e strategia, che noi come Camera possiamo fornire.

Tekst: CAPI

Foto: Aneta Malinowska